SUOMEN RAITIOTIESEURA RY / FINNISH TRAMWAY SOCIETY

Postiosoite / Address:
Suomen Raitiotieseura ry
PL 234,
00531 HELSINKI

Pankki:
Nooa Säästöpankki
FI54 4405 4020 0258 91

HKL 329 1970-luvulla / in 1970 ´s Kuva / Photo © Jorma Rauhala
HKL 329.Kuvattu 1970-luvulla / in 1970 ´s. Kuva / Photo © Jorma Rauhala

YHTEYSTIEDOT:

 

 

 

Jäsenten osoitteenmuutokset!
Ilmoita osoitteenmuutoksesi seuran postilokeroon Postista saatavalla ilmaisella ilmoituskortilla tai johtokunnalle sähköpostitse. Vain näin tehdyt tehdyt osoitteenmuutokset voidaan huomioida.

Johtokunta 2016:


Puheenjohtaja:
Tom Heino

Varapuheenjohtaja:
Ville Elomaa

Sihteeri
Jaakko Pertilä


Jäsen:
Jorma Rauhala

Rahastonhoitaja:
Kimmo Säteri


Arkistonhoitaja:
Pertti Leinomäki
Varajäsen:
Mikko Alameri

Muita yhteystietoja:


Raition taitto:
Eero Laaksonen

"Webmaster":
Arto Hellman

Jaakko Pertilä
Raitio-lehden uutistoimittaja
SRS-uutisten uutistoimittaja

Raition päätoimittaja:
Jukka Lyly


sivun alkuun

SUOMEN RAITIOTIESEURA r.y.
SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Raitiotieseura R.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kuljetusliikettä harjoittamatta ylläpitää ja kehittää jäsentensä harrastusta raitioteihin, sähköistettyihin rautateihin ja teollisuusratoihin sekä muihin lähiliikenteen joukkokuljetusvälineisiin ja niillä toteutettuun liikenteeseen. Mainittuihin päämääriin yhdistys pyrkii, paitsi julkaisutoiminnan kautta, pitämällä illanviettoja, järjestämällä jäsenilleen tutustumiskäyntejä ja -matkoja sekä keräämällä asiatieto-, kuva- ja esinemateriaalia.

Yhdistys voi solmia yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin vastaaviin yhdistyksiin.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä tai etua.

4 § Johtokunta hyväksyy hakemuksesta jäseniksi yhdistykseen asiaa harrastavia henkilöitä. Yhdistys voi ottaa myös kannattavia jäseniä, jotka voivat olla joko yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistys voi ottaa myös kutsuttuja jäseniä.

5 § Yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet maksavat jäsenmaksua, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa, ja joka on suoritettava vuosittain toukokuun 31. päivään mennessä. Kutsutuilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Niillä jäsenillä, joilta ei peritä jäsenmaksua, on vain puhe-, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, eikä heitä voida valita yhdistyksen johtokuntaan. Jäsenen, joka on kahdelta peräkkäiseltä vuodelta jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia.

6 § Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa; puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi, muut varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että vuosittain aina kaksi on erovuorossa, ja yksi varajäsen aina yhdeksi vuodeksi.

Johtokunnan jäsenten tulee olla täysi-ikäisiä.

7 § Johtokunta on päätösvaltainen, jos neljä jäsentä on paikalla.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan varsinaisen jäsenen kanssa.

9 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

10 § Yhdistys kokoontuu tarvittaessa. Vuosittain pidetään kaksi sääntömääräistä kokousta. Kokouskutsut toimitetaan jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tai lehti-ilmoituksella. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja vain viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa suorittaneet läsnäolevat jäsenet.

11 § Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain marraskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma,

 2. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus,

 3. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio,

 4. Valitaan seuraavan vuoden johtokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaksi varsinaista jäsentä että yksi varajäsen,

 5. Valitaan seuraavan toimintakauden kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä,

 6. Muut esille tulevat asiat.

12 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kertomus edelliseltä toimintakaudelta,

 2. Edellisen toimintakauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

 3. Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintakauden johtokunnalle,

 4. Päätetään mahdollisen vuosiylijäämän käyttö,

 5. Muut esille tulevat asiat.

13 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joissa kummassakin muutosehdotus saa taakseen vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa ei ehdotuksesta enää keskustella. Kokousten välisen ajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa.

14 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen jäljellejääneet varat Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen käytettäväksi museotoiminnan edistämiseksi.

15 § Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Säännöt vahvistettu 9.5.1972. Muutettu 23.3.1981 ja 16.7.2008.

sivun alkuun